โครงการอบรมและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ Day1

โครงการอบรมและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาฟุตวอลเลย์ (Class A และ Class C) ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2566 [DAY1-18 July 2023]

Bookmark the permalink.

Comments are closed.